اخبار برگزیده

اوج هایمان...


لحظه های پروازمن...

آن لحظه ی اووج

اوج لبریز از...

لبریز از حس خوب داشتنت...

........

و حیرت های تو...

خیرگی ...

خیره در اوج من در تو!

گاهی هم پر از دلبرانگی های عاشق کش!

........

.......

اوج گرفتنت در من...

اوج ساکتت...

اوج آرامت...

اوج کوچکت...

.....

و غرورم...

شادی پرواز ت تا اوج...

تا اوج من!

.....

....

یادش بخیر!


اوج هایمان...

اوج هایمان...

اوج هایمان...

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها